Menú
Inicio
Diccionario
Episodios
Imágenes
Libros
Lyrics
Manga
Midi
Música
Personajes
Screensavers
Skins
Videos
Wallpapers
E-Mail
Direct Connect
Webmaster

LyricsHeart of Sword ~Yoakemae~
Rurouni Kenshin 3rd Ending Song


Hitori dewa omoi ashita o

Yo wake no nara re koe sowo te

Fukate iya fuke ru omoi yo

Konya no naka sure chigai...


Sau sa o sugete raro kure aga mo

Naku daru ke ega ore no tsu ga wata ri

Yaru dake sou so noi demo nai nichi wa

Sha ni katae teta otte tsu nai ni daru


(Atsuku te) Tsu ai

(Jibun wo) Kaku shite

(Michi kai) Toki o yu teru

Hitori dewa omoi ashita o

Yo wake no nara re koe sowo te

Hoho toke wa hashiru omoi o

yume no naka sure chigai...


Ganbe shigosha oshainse no chuushi

kora bau she nara honto narai

shiru bakeru itsukai hiru hon no nazu

semete jibun detashi ore ozadate


(wakatte) Inai

(Kimi dare) Kori demo

(Miku tsu wo) Kaete iro ni


Nando kimi ni ketsu matsui demo

Modo otte ichau aisho wo ni

Shinji kareru futare tsuyo sayo

Koi demo soso remu renai


Nando yoke ri fuke kae shita o

Moto otte ichau ai dakara

Fukate yuku oseru omoi wo

seben hoka sure chigai


Hitori dewa omoi ashita o

Yo wake no nara re koete yukyu

Aisho iori mo kokai futari wa

Sure chigatte kana wanai...Este lyric fue realizado por Laura.

Vota por nosotros


AfiliadosTodos los derechos de autor de la serie corresponde ha ©Nobuhiro Watsuki/Shueisha - Fuji TV - SPE Visual Works - Sony Music Entertaiment y los derechos de autor de esta página, asi como realización gráfica, redacción y todo su contenido expuesto en ella, fue realizado por Julio Fernández y Daniel Fernández, esta página fue creada, el 19 de Agosto del año 2001.